กฏหมายและสัญญา

February 28, 2021
โอนที่ดินให้ลูก

โอนที่ดินให้ลูกต้องจ่ายอะไรบ้างนะ

เมื่อลูก ๆ โตขึ้นมีวุฒิภาวะที่จะคิดไตร่ตรองหรือตัดสินใจเหตุการณ์ในชีวิตได้แล้ว  คนเป็นพ่อแม่ก็อยากจะจัดสรรทรัพย์สินที่หามาให้ลูกทุกคนได้มีทุนชีวิตนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป  ทรัพย์สินที่คนเรามีส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์   ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดินนั้น  เวลาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนเจ้าของครอบครองจะต้องไปดำเนินการที่ที่ดินซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอน  รวมถึงยังต้องมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเตรียมจ่าย  หลายคนก็อาจมีความกังวลว่าค่าธรรมเนียมจะเสียเหมือนกันกับการซื้อขายที่ดินทั่วไปหรือไม่  ซึ่งบางบ้านอาจไม่มีความพร้อมหากจำนวนในการโอนที่นั้นมีมาก  วันนี้จึงมีข้อมูลที่น่ารู้ในการโอนที่ดินให้ลูกว่าเราจะต้องจ่ายอะไรกันบ้าง การโอนที่ดินต้องเสียภาษีอยู่ 3 ประเภท คือ  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์   โดยกรมที่ดินทำหน้าที่จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน  โดยค่าใช้จ่ายถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 แต่ถ้าไม่ใช่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายอีกแบบหนึ่งโดยกรมที่ดินได้กำหนดไว้แล้ว  ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ […]
January 28, 2021
ภาษีขายบ้าน

ภาษีขายบ้าน : ขายบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง?

บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง การขายบ้านแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็ก จะตั้งราคาขายบ้านก็ต้องทบทวนหลายปัจจัย เพราะนอกจากรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายบ้านแล้ว ผู้ขายยังต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายบ้านให้ดีด้วย ใครที่ยังไม่รู้ว่าการขายบ้านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บทความนี้จะสรุปเรื่องที่ผู้ขายต้องรู้เกี่ยวกับภาษีขายบ้าน  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายบ้าน มีอยู่ 4 ประเภท คือ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่ควรรู้อีก 2 คำ นั่นคือราคาประเมินจากกรมที่ดิน และราคาซื้อขายจริง โดยราคาสองอย่างนี้อาจมีมูลค่าที่ต่างกัน จุดสำคัญคือราคาเหล่านี้จะใช้เป็นตัวตั้งในการคำนวณค่าใช้จ่าย 4 […]
January 28, 2021
อายัดเงินเดือน

อายัดเงินเดือน เรื่องต้องรู้ของเจ้าหนี้และลูกหนี้

การอายัดเงินเดือนคืออะไร เมื่อเกิดการกู้ยืมหรือมีหนี้สินที่ลูกหนี้ไม่ชำระตามกำหนดหรือข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลได้ เมื่อชนะคดีตามที่ศาลตัดสินแล้ว ก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีให้ทำการอายัดทรัพย์สินอื่นหรือเงินเดือนของลูกหนี้เพื่อเป็นการผ่อนชำระหนี้ได้ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 โดยเงินจำนวนที่ถูกอายัดจะถูกส่งมาที่กรมบังคับคดีและส่งต่อไปที่เจ้าหนี้ต่อไป ลูกหนี้คนไหนที่ถูกอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือนได้  ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการจะไม่สามารถถูกอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือนได้ เว้นแต่เป็นการฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวกับค่าดูแลบุตรธิดา ส่วนลูกหนี้ที่มีอาชีพอื่นและมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปสามารถถูกฟ้องอายัดทรัพย์สินจากเงินเดือนได้  อายัดเงินเดือนได้เท่าไหร่ ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินที่เป็นเงินเดือน จะต้องกำหนดจำนวนเงินที่อายัดให้ลูกหนี้มีเหลือใช้เดือนละ 20,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น  ลูกหนี้ที่มีเงินเดือน 30,000 บาท […]
January 28, 2021
ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

ย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง ทำง่าย ประหยัดเวลา

ไม่ว่าจะทำธุรกรรมใดๆ ทะเบียนบ้านมักเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางราชการที่ต้องใช้อยู่เสมอ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เพื่อการแสดงตัวตนของผู้อยู่อาศัย หลายครั้งต้องใช้ทะเบียนบ้านตัวจริงเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน เช่น การขอเปลี่ยนชื่อ ระบุตัวตนให้ตรงกับบัญชีรายชื่อเพื่อมอบสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ใช้เป็นเอกสารยืนยันสัญชาติ หรือยื่นให้สถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น  สำหรับท่านที่ต้องย้ายที่อยู่และแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน โดยเบื้องต้นแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การแจ้งย้ายออก และ การแจ้งย้ายเข้า แต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกและเป็นที่นิยม นั่นคือ การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง  การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางหรือการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง หมายถึง ผู้ที่ย้ายที่อยู่ สามารถไปแจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ณ […]
January 28, 2021
สัญญาจะซื้อจะขาย

5 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขาย

จะซื้อขายบ้านสักหลังต้องมีสัญญาซื้อขายเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายนี้เป็นเอกสารที่ค่อนข้างเข้าใจยาก มีความซับซ้อน รายเอียดต่างเยอะ ดังนั้นก่อนที่จะการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันควรศึกษาถึงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือเซ็นสัญญา เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรทราบมีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน 1. รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของคู่สัญญา โดยการตกลงเพื่อซื้อขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินจะประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย คือ ผู้ขายและผู้ซื้อ โดยในส่วนของผู้ซื้อจะต้องมีการแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุชื่อนามสกุลเพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายกับคู่สัญญา 2.ราคาบ้านและการชำระเงิน โดยในส่วนนี้ทั้งสองฝ่ายควรมีการตกลงกันว่าจะซื้อขายในราคาเท่าไหร่ ซึ่งจะต้องมีการระบุเป็นตัวเลขลงในเอกสาร และในเอกสารจะต้องมีการระบุเกี่ยวกับการชำระเงินค่างวด พร้อมกับระบุชื่อธนาคารและระบุถึงเลขที่เช็คธนาคารไว้อย่างชัดเจน […]
January 28, 2021
สัญญาซื้อขายบ้าน

ข้อควรรู้ของการสังเกตสัญญาซื้อขายบ้าน อย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ

ถ้าจะพูดถึงเรื่องสัญญาซื้อขายบ้านแล้วถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการซื้อขายบ้าน ซึ่งผู้ซื้อบ้านควรมีการพิจารณารายละเอียดข้อตกลงและมีการตรวจสอบเอกสารประกอบต่าง ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน อีกทั้งเอกสารการซื้อขายบ้านนั้นก็มีเอกสารหลายชนิดที่เราเองจะต้องทำความเข้าใจ เช่น สัญญาจองซื้อบ้าน  สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน สัญญาซื้อขายบ้าน และเอกสารแนบท้ายสัญญาแบบต่าง ๆ โดยเราจะต้องอาศัยความใส่ใจและตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกผู้ขายเอารัดเอาเปรียบ สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้าน 1.สัญญาจองซื้อบ้าน ถือว่าเป็นเอกสารซื้อขายบ้านอีกชนิดหนึ่งที่จะใช้ในกรณีที่บ้านหรือคอนโดยังไม่ก่อสร้างหรือยังสร้างไม่เสร็จ โดยจะไม่สามารถระบุพื้นที่หรือขนาดของบ้านได้อย่างแน่ชัด ซึ่งทำให้มีเอกสารสัญญาจองบ้านเอาไว้สำหรับการจดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อพอที่ให้ทำสัญญาซื้อขายกันได้ 2.สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน หมายถึง เอกสารฉบับต้นทางที่ใช้สำหรับในการตกลงซื้อขายกัน โดยจะเป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งที่จะใช้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ในการซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ซึ่งถ้าผู้ขายมีการผิดสัญญากับผู้ซื้อบ้าน […]